NaÅ¡e planeta je prakticky zbrázdÄ›na nejrůznÄ›jšími kopci, ale i vysokými pohořími. Nenajdeme kontinent, na nÄ›mž by se nevyskytovaly. VÄ›tÅ¡inou se vÅ¡ak jedná o velmi staré struktury, takže mnohdy ani nepÅ™emýšlíme nad tím, jak vůbec vznikly, a bereme je jen jako pÅ™irozenou souÄást krajiny. A to je Å¡koda, neboÅ¥ tyto procesy jsou pomÄ›rnÄ› fascinující.

 

hory v západu Slunce

 

V podstatÄ› existují dva způsoby, jak mohou pohoří vzniknout. Oba jsou velmi rychlé, a v souÄasné dobÄ› se s nimi již prakticky nesetkáme, nebo alespoň ne v takové míře, v jaké se objevovaly v minulosti.

 

Tím prvním je pohyb litosférických desek. Pokud do sebe dvě z nich narazí, jejich okraje se zdvihnou a vzniknou zpravidla vysoká pohoří. Typickým příkladem jsou zde nejvyšší hory planety, Himaláje, které vznikly po nárazu indické desky do té eurasijské.

 

zasněžené velehory

 

Je jasné, že takovýto proces je znaÄnÄ› destruktivní, a proto bychom mÄ›li být rádi, že k nÄ›mu v souÄasnosti nedochází. Jeho výsledkem jsou vÅ¡ak prakticky veÅ¡kerá vysoká pohoří, vÄetnÄ› tÄ›ch pobÅ™ežních. Litosférické desky nejsou totiž jen pevniny, nýbrž také dna moří. A i ta se mohou srazit s pevninou, což vytvoÅ™ilo pohoří na západním pobÅ™eží amerického kontinentu.

 

Tou druhou možností je sopeÄná Äinnost. Zde se dostane pod tlakem magma na povrch, kde pÅ™i svém výstupu nadzdvihne zemi. Výsledkem je vznik nového kopce, případnÄ›, pokud je ohnisek více, celého pohoří. V naší republice tímto způsobem vzniklo například ÄŒeské stÅ™edohoří. Tento typ poznáme podle vulkanických hornin, které zde nalezneme.

 

Jak už bylo Å™eÄeno, v souÄasné dobÄ› se tyto události v takovém rozsahu, jako v minulosti, nedÄ›jí. A ani tehdy se nejednalo o běžnou záležitost. Než se zformovaly dneÅ¡ní kopce a pohoří do podoby, jaké je známe dnes, uplynuly miliony let. A aÄkoliv to z geologického hlediska není až tak dlouho, z lidského pohledu jde o nepÅ™edstavitelnÄ› dlouhou dobu. A to si uvÄ›domuje jen málokdo.